2020-2-18آخر تعديل لهذه الصفحة كان يوم 25 أبريل 2017، الساعة 04:46 النصوص مُرخّصة برخصة المُشاع الإبداعي: النسبة-الترخيص بالمثل قد تنطبق بنود أخرى أيضًا انظر شروط الاستخدام للتفاصيل سياسة الخصوصية 2019-11-6Selle leheklje viimane muutmine: 23:30 16 mai 2017 Tekst on kasutatav vastavalt Creative Commonsi litsentsile Autorile viitamine + jagamine samadel tingimustel sellele vivad lisanduda tiendavad tingimused Tpsemalt vaata Wikimedia kasutamistingimustest

Thyme in Maori translation English

Dbnary: Wiktionary as Linguistic Linked Open Data tāima plant of the genus Thymus plant of the genus ''Thymus'' Any plant of the labiate genus Thymus such as the garden thyme Thymus vulgaris a warm pungent aromatic that is much used to give a relish to seasoning and soups

2020-8-3Η σελίδα αυτή τροποποιήθηκε τελευταία φορά στις 19 Φεβρουαρίου 2020 στις 15:50 Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την Άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Παρόμοια Διανομή 3 0 μπορεί να ισχύουν πρόσθετοι όροι

překlad thyme ve slovnku angličtino-čeština en wiktionary tymin { noun masculine } plant of the genus Thymus plant of the genus Thymus plant of the genus ''Thymus'' A perennial plant with small grey-green aromatic leaves and small purple flowers and one of the basic herbs used in cooking ~2 vce

2020-6-26Questa pagina stata modificata per l'ultima volta il 23 ago 2018 alle 01:10 Il testo disponibile secondo la licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo possono applicarsi condizioni ulteriori Vedi le condizioni d'uso per i dettagli Informativa sulla privacy

2020-5-241 Botnica y Gastronoma (Thymus spp) Nombre comn en espaol con el que se conocen a diversas plantas del gnero Thymus de la familia de las labiadas (Lamiales) (Lamiaceae) El ms comn y conocido es Thymus vulgaris que se emplea como condimento y como planta medicinal Los tomillos son plantas perennes de tallo leoso de escasa altura que viven en suelos pobres y

Definitions of Wild thyme

Click on the first link on a line below to go directly to a page where Wild thyme is defined General (14 matching dictionaries) wild thyme: Merriam-Webster [home info] wild thyme: Vocabulary [home info] wild thyme: Wordnik [home info] wild thyme: Wiktionary [home info] wild thyme: Infoplease Dictionary [home info]

2020-5-241 Botnica y Gastronoma (Thymus spp) Nombre comn en espaol con el que se conocen a diversas plantas del gnero Thymus de la familia de las labiadas (Lamiales) (Lamiaceae) El ms comn y conocido es Thymus vulgaris que se emplea como condimento y como planta medicinal Los tomillos son plantas perennes de tallo leoso de escasa altura que viven en suelos pobres y

thyme: thyme (English) ]] Origin history From Old French thym‎ WordSense is a fork of Wiktionary The list of authors can be seen on Wiktionary in the page history The article was edited and supplemented Latest bivati What does auratico mean?

2010-9-7Thyme is a herb the leaf (fresh or dried) of a number of related plants It is often used to flavour meats soups and stews It is used in French cuisine where it is an important element in a bouquet garni It is also widely used in West Indian cuisine In Jordan the condiment za'atar contains thyme as a vital ingredient

thyme: Wiktionary [home info] thyme: Webster's New World College Dictionary 4th Ed [home info] thyme: The Wordsmyth English Dictionary-Thesaurus [home info] thyme: Infoplease Dictionary [home info] thyme: Dictionary [home info] thyme: Online Etymology Dictionary [home info] thyme: UltraLingua English Dictionary [home info]

2020-7-4Эта страница в последний раз была отредактирована 12 августа 2017 в 07:11 Текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия Подроб

2020-6-2Selle leheklje viimane muutmine: 20:09 20 detsember 2010 Tekst on kasutatav vastavalt Creative Commonsi litsentsile Autorile viitamine + jagamine samadel tingimustel sellele vivad lisanduda tiendavad tingimused Tpsemalt vaata Wikimedia kasutamistingimustest

thyme превод на речникот англиски - македонски во Glosbe онлајн речник бесплатно Прегледај milions зборови и фрази во сите јазици Any plant of the labiate genus Thymus such as the garden thyme Thymus vulgaris a warm pungent aromatic that

The word TYME is in the Wiktionary

2019-12-13The word is in the Wiktionary 10 short excerpts of Wiktionnary (A collaborative project to produce a free-content dictionary ) — English word — tyme n Archaic spelling of time — Foreign words define in English — Middle english tyme n thyme (plants in the genus Thymus) tyme n time (as a concept) tyme n A specific duration or

2020-7-26La dernire modification de cette page a t faite le 20 avril 2020 09:55 Les textes sont disponibles sous licence Creative Commons attribution partage l'identique d'autres termes peuvent s'appliquer Voyez les termes d'utilisation pour plus de dtails Pour les illustrations cliquez sur chaque image ou consultez les crdits graphiques

překlad thyme ve slovnku angličtino-čeština en wiktionary tymin { noun masculine } plant of the genus Thymus plant of the genus Thymus plant of the genus ''Thymus'' A perennial plant with small grey-green aromatic leaves and small purple flowers and one of the basic herbs used in cooking ~2 vce

Thymol is a derived term of thyme As nouns the difference between thymol and thyme is that thymol is (chemistry) a monoterpene phenol c 10 h 13 oh found in the oil extracted from thyme used as in perfume as an antiseptic and fungicide and in embalming while thyme is any plant of the labiate genus thymus such as the garden thyme (taxlink) a warm pungent aromatic that is much used to

2020-6-2Selle leheklje viimane muutmine: 20:09 20 detsember 2010 Tekst on kasutatav vastavalt Creative Commonsi litsentsile Autorile viitamine + jagamine samadel tingimustel sellele vivad lisanduda tiendavad tingimused Tpsemalt vaata Wikimedia kasutamistingimustest

Click on the first link on a line below to go directly to a page where Wild thyme is defined General (14 matching dictionaries) wild thyme: Merriam-Webster [home info] wild thyme: Vocabulary [home info] wild thyme: Wordnik [home info] wild thyme: Wiktionary [home info] wild thyme: Infoplease Dictionary [home info]

2020-7-1Look up thyme in Wiktionary the free dictionary Thyme is any member of the genus Thymus of aromatic herbs with culinary medicinal and ornamental uses Thyme may also refer to: Plants Thymus a genus of herbs Thymus vulgaris common thyme Thymus citriodorus lemon thyme